Ogłoszenie Wójta Gminy Horodło

Brak zdjęcia

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horodło.

Na podstawie art.11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwały Nr XV/94/12 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horodło, obejmującej: 1) poszerzenie granic obszarów zurbanizowanych w miejscowości Matcze i Rogalin; 2) przeznaczenie terenu o funkcji przemysłu i urządzeń produkcyjnych położonego w miejscowości Horodło pod teren zabudowy zagrodowej z usługami; 3) przeznaczenie terenów położonych w miejscowości Horodło i Rogalin pod lokalizację oczyszczalni ścieków. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05 do 26 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Horodle ul. Jurydyka 1 w godzinach od 10.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 listopada w siedzibie Urzędu Gminy w Horodle o godz. 11.00. Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Horodło, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2012 r.

Wójt Gminy Horodło

Ważne: Strona wykożystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności". Akceptuję